News & Events

งานประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 (Thailand LA forum 2016) ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2559
บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จัดให้มีการอบรมให้กับพนักงานในหัวข้อเรื่องเพื่อเตรียมความพร้อมของระบบ ISO 9001 : 2015 ณ โรงแรม เคยูโฮม
บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ ร่วมกับรพ.ศิริราช จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Good Praotice For Blood Collection”
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 40 วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 - 3 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน
บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 41