Syringe 1 ml with needle 26G x 1 (Luer slip)

เข็มฉีดยา/วัคซีน ชนิด LDS (Low Dead Space) ใช้งานกับกระบอกฉีดยาปกติ สามารถลดปริมาณคงค้างของยาบริเวณปลายกระบอกฉีดทำให้สามารถเพิ่มจำนวน d...