News & Events

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 คุณมนัส ไชยวรรณะ Product Specialist บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด ได้อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของ เครื่องตรวจวัดอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง (Erythrocyte sedimentation rate; ESR) โดยเครื่อง iSED ให้กับเจ้าหน้าที่รพ.ศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 คุณมนัส ไชยวรรณะ Product Specialist บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด ได้อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของ เครื่องตรวจวัดอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง (Erythrocyte sedimentation rate; ESR) โดยเครื่อง iSED ให้กับเจ้าหน้าที่รพ.สุรินทร์
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด ร่วมบริจาคหมอนขนห่านเทียมจำนวน 100 ใบให้กับสถาบันบำราศนราดรู เพื่อมอบให้กับห้องพักแพทย์พยาบาลและห้องผู้ป่วยของสถาบันบำราศนราดรู โดยในครั้งนี้คุณสุมาลี ศรีอำนวยไชย ผู้แทนขายบริษัทฯ เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ส่งมอบของให้กับสถาบันบำราศนราดรู
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 คุณพัชราภรณ์ วรรณสินธ์ Product Specialist บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด ได้อบรมวิชาการเกี่ยวกับกับการใช้วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และการปฏิบัติที่ถูกต้องในห้องปฏิบัติการ(Laboratory)
ให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเมดพาร์ค
บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด บริจาคหมอนขนห่านเทียมให้กับห้องพักแพท์พยาบาลและผู้ป่วย รพ.ราชวิถี โดยเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 คุณณปภัช ทาสอนพันธ์ ผู้แทนขาย เขตกรุงเทพฯ เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ส่งมอบให้กับผู้แทนของ รพ.ราชวิถี
งานประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 41
คุณสมพงษ์ จรุงกีรติวงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด
รับมอบใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 จาก พณ ประวิทย์ รัตนเพียร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่