อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของ เครื่องตรวจวัดอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง ESR


21 กันยายน 2563  บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด ได้อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของ เครื่องตรวจวัดอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง (Erythrocyte sedimentation rate; ESR) โดยเครื่อง Mini iSED ให้กับเจ้าหน้าที่รพ.บ้านบึง