อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของ เครื่องตรวจวัดอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง ESR


เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 คุณมนัส ไชยวรรณะ Product Specialist บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด ได้อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของ เครื่องตรวจวัดอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง (Erythrocyte sedimentation rate; ESR) โดยเครื่อง iSED ให้กับเจ้าหน้าที่รพ.ศรีสะเกษ