อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของ เครื่องตรวจวัดอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง ESR