การประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 41 “การควบคุมคุณภาพสำหรับ ESRtesting”


 บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 41

จัดประชุมวิชาการในหัวข้อ การควบคุมคุณภาพสำหรับ ESR testing”

บรรยายโดยท่าน อาจารย์  นพ. การันต์  ไพสุขศานติวัฒนา ภาควิชาพยาธิวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล