บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ ร่วมกับรพ.ศิริราช จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Good Praotice For Blood Collection”


 บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์  ร่วมกับรพ.ศิริราช จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Good Praotice For Blood Collection

ให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯ เมิ่อ วันที่ 29 มกราคม 2559 

ณ ห้องประชุมจุฬาภรณ์ ตึกสยามมินทร์ ชั้น 2