การปรับเปลี่ยนสู่มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 New Version


 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน  2559  บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด ได้จัดให้มีการอบรมในหัวข้อเรื่อง "การปรับเปลี่ยนสู่มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 New Version"  ณ  โรงแรม  เคยูโฮม ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน   เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯได้มีการเตรียมความพร้อม มีความเข้าใจถึงมาตรฐานระบบบริหาร ISO 9001:2015 VERSION ใหม่  โดยเชิญท่านอาจารย์เทวินทร์ สิริโชคชัยกุล เป็นวิทยากร สำหรับการอบรมในครั้งนี้