ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2545


- May I take a coffee ( with or without sugar ),smoke before blood sampling ?
จะทำอย่างไรให้ผลการตรวจ COAGULATION TESTS น่าเชื่อถือ

-อ่านข่าวเพิ่มเติม